06 45 44 50 75 - Jacob
06 15 65 10 37 - Dorenda

  • 30 jaar ervaring
  • Hoog slagingspercentage
  • Deskundige en persoonlijke rijopleiding

Algemene voorwaarden

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Rijschool Team Jacob en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 8686F6

Opleidingen: Een door Rijschool Team Jacob georganiseerde opleiding of cursus, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma of cursus. Opleiden tot het afnemen van het examen voor het rijbewijs.

Rijschool Team Jacob: Rijschool Team Jacob, gevestigd te Lemmer, Slachdrompel 29, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 8686F6

Vertegenwoordiger van Rijschool Team Jacob: degene die uit naam van Rijschool Team Jacob optreedt bij een opleiding of cursus.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Rijschool Team Jacob of anderszins gebruik maakt van de opleidingen en materiaal van Rijschool Team Jacob.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel gebruik zou maken van een opleiding of cursus van Rijschool Team Jacob.

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Rijschool Team Jacob zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een opleiding, cursus onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.

Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de opleiding of cursus en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opleiding, cursus en overeenkomsten die door of namens Rijschool Team Jacob worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Rijschool Team Jacob het feitelijk deelnemen aan een opleiding, cursus, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.

2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden.

3.Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Ieder aanbod of offerte van Rijschool Team Jacob is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Rijschool Team Jacob  aan te gaan. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.

3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Rijschool Team Jacob en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.

3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.4 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Rijschool Team Jacob, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Rijschool Team Jacob  hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4. Betaling

4.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Betaling vindt plaats op een door Rijschool Team Jacob opgegeven rekeningnummer of op een andere door Rijschool Team Jacob aangegeven wijze.

4.3 Bij de reguliere losse rijlessen mag er kontant worden betaald in de lesauto aan de instructeur.

4.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

4.5 Rijschool Team Jacob is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Rijschool Team Jacob gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Rijschool Team Jacob nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.

4.6 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Rijschool Team Jacob een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.

4.7 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag of, indien de uitkomst lager is dan € 70,- , minimaal dit bedrag.

5. Annulering door de opdrachtgever

5.1 Bij annulering, waaronder in deze algemene voorwaarden ook wordt begrepen een verzoek tot het verplaatsen van de gehele opleiding, cursus naar een andere datum, door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Rijschool Team Jacob.

– bij annulering van een gehele opleiding tot 14 werkdagen voor de datum van de gehele opleiding, cursus: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Rijschool Team Jacob gemaakte kosten, welke in alle gevallen ten minste € 70 ,– zullen bedragen vermeerderd met de eventuele examen kosten;

– bij annulering van 14 werkdagen tot 7 werkdagen voor de datum van gehele opleiding, cursus: 50% opleidingskosten vermeerderd met de eventuele examen kosten;

– bij annulering van 7 werkdagen tot 2 werkdagen voor de datum van de gehele opleiding, cursus: 70% van de prijs van de gehele opleiding, cursus; vermeerderd met de eventuele examen kosten.

– bij annulering vanaf 2 werkdagen voor de datum van de opleiding, cursus: 100% van de prijs van de gehele opleiding, cursus; vermeerderd met de eventuele examen kosten.

6. Ontbinding door Rijschool Team Jacob

6.1 Rijschool Team Jacob heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Rijschool Team Jacob is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.

6.2 Bij ontbinding door Rijschool Team Jacob als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden.

7.Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

7.1 Rijlessen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd/verplaatst.
Rijlessen die worden afgezegd binnen 24 uur voor de rijles zullen in rekening worden gebracht.
Bij een all-in-one pakket ligt altijd de verantwoording bij de leerling dat de lessen ook daadwerkelijk worden gereden.

7.2 Indien de cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles.

7.3 In elk geval van afzegging van de rijles bij de Spoedopleiding heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden;
-Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
-Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed, opleidingen, examens of vakantie.

8. Verplichtingen van Rijschool Team Jacob.

8.1 Rijschool Team Jacob is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van Rijschool Team Jacob redelijkerwijs mocht hebben.

8.2 Rijschool Team Jacob is bevoegd delen van een opleiding of cursus door derden te laten uitvoeren.

8.3 Er kunnen nimmer rechten door de klant worden ontleend aan aanbiedingen, reklame-uitingen of andere marketing activiteiten waarin typefouten, onjuiste data of onjuiste tarieven worden vermeld welke door Rijschool Team Jacob foutief zijn getoond.

9. Aansprakelijkheid van Rijschool Team Jacob.

9.1 Indien zich bij de uitvoering van een opleiding of cursus onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Rijschool Team Jacob leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Rijschool Team Jacob gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Rijschool Team Jacob onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

10. Klachten

10.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Rijschool Team Jacob zodat deze een passende oplossing kan treffen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.